Et budget uden omfartsvej og rammebesparelser

Pressemeddelelse – Alternativt budget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Faxe Byråd

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten måtte d. 13. september 2021 forlade budgetforhandlingerne og står som konsekvens heraf uden for budgetaftalen for 2022-2025, når budgettet stemmes igennem ved byrådsmødet 14.oktober 2020.

De tre partier har derfor udarbejdet et alternativt budgetforslag.

Et budget uden omfartsvej og rammebesparelser

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har fokus på at sikre velfærden

Faxe Kommunes økonomi er hårdt presset. Selv om vi dropper omfartsvejen og derved får råd til både daginstitution i Rønnede og fortsat arbejde henimod en ny daginstitution i Haslev, kommer vi ikke uden om besparelser på driften på mindst 30 mio. kr. Vi prioriterer samtidig at styrke velfærden og at udvikle kommunen.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten påtager sig det politiske ansvar og siger nej til store ikke definerede rammebesparelser.

I vores budget skal der ikke reduceres i pengene til dækning af øgede udgifter til aftalte lønforhøjelser og prisstigninger på varer. Vi vil ikke sende aben videre til kommunens ledere. De skal ikke stå med ansvaret for at finde personalereduktioner for i omegnen af 10 mio. kr. Et beløb svarende til mindst 25 årsværk, hvis arbejde de tilbageværende kolleger skal løbe stærkere for at nå. Den service, borgerne oplever, skal ikke forringes yderligere som følge af færre medarbejdere.

Velfærdsforbedringer og politiske prioriteringer

Vi glæder os over, at kommunens folkeskoler styrkes med øgede ledelsesressourcer, og at vi er enige med byrådets øvrige partier om, at der skal være penge til at sikre plads til alle tilflyttende børn. Det betyder, at der skal være plads i et lokalt dagtilbud eller på den lokale folkeskole. Derudover afsætter vi midler til at understøtte indholdet på lejrskoler og generelt øge muligheden for kulturelle og faglige ekskursioner. Endvidere er det vigtigt for os at styrke den specialpædagogiske støtte for børn i vores dagtilbud.

Vi friholder ældreområdet for besparelser, samtidig med at der afsættes en bufferpulje til det hårdt pressede område. Vi vil sikre en værdig ældrepleje.

Til de unge afsætter vi penge til drift af et ungehus, et håndboldakademi i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og foreningsliv. Derudover vil vi afprøve mulighederne for et digitalt uddannelsessted i Faxe, så man i højere grad kan deltage i videreuddannelse fra sit lokalområde.

Sygefraværet i Faxe Kommune er alt for højt. Der er behov for et forbedret arbejdsmiljø. Vi afsætter derfor årligt 2 mio. kr. til medarbejderrettede trivselstiltag. Vi vil sikre medarbejdernes tryghed og anerkender behovet for at forbedre arbejdsmiljøet.

Endelig ønsker vi at booste den lokale turismeindsats, også ud fra den betragtning at turisme har afsmittende virkning på detailhandel og øvrig erhverv.

Politisk bestemte besparelser

Selvom det hverken er en ønskværdig situation eller en let opgave at skulle finde de nødvendige besparelser, påtager vi os vores del af det politiske ansvar.

Helt konkret foreslår vi, så vidt muligt, at lægge besparelserne længst væk fra borgerne. Eksempelvis foreslår vi direktionen reduceret fra 3 til 2 medlemmer, i lighed med flere andre mindre kommuner, samt at tilpasse antallet af centerchefer med én og i logisk forlængelse heraf at nedlægge et politisk udvalg. Ydermere foreslår vi en besparelse, ved at der sker en prioriteret forsinket genbesættelse ved vakante stillinger. Er der ikke umiddelbart behov for stillingen, skal midlerne i en periode bruges på anden vis.

Vi ønsker ikke forringelser i normeringerne i vores daginstitutioner. Der skal være et inspirerende, kreativt, trygt og lærende miljø i vores dagtilbud. Vi finder, at den mindst indgribende besparelse på børneområdet, opnås ved at lægge en ekstra lukkeuge ind i sommerferien, hvor der i forvejen er færrest børn med pasningsbehov.

 

På vegne af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokraterne i Faxe Byråd
Ivan Flændsdal, Nadia Bruun Thurø og Camilla Meyer

Kontaktoplysninger:
Ivan Flændsdal (F), tlf. 24 97 05 34
Nadia Bruun Thurø (Ø), tlf. 20 89 20 26
Camilla Meyer (A), tlf. 40 46 49 73